Kallelse föreningsstämma 2022

Publicerad tisdag 1 nov 2022, 00:00

Medlemmar i Fågelvikshöjdens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: onsdagen 16 november 2022 kl. 19:00

Plats: Ingarö föreningshus, Stora möteslokalen

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Antal närvarande medlemmar med rösträtt
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 9. Ersättning till styrelse och revisorer
 10. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 2022/2023 samt fastställande av debiteringslängd
 11. Val av styrelse, ordförande, ledamot och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleant
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Till denna kallelse finns bilagor:

Bilagorna finns att tillgå om du loggar in på föreningens hemsida www.fagelvikshojden.se

Glöm inte fullmakt om ni är flera ägare till samma fastighet och endast en av fastighetsägarna deltar vid mötet. Endast en fullmakt utöver den egna medlemsfastigheten är tillåten. Bilaga för fullmakt finns att tillgå om du loggar in på föreningens hemsida och tittar under Dokument.

Bilagor som kan laddas ner för mötet:

 • Information om fullmakter samt ett exempel på fullmakt

 • Årsbokslut med Förvaltningsberättelse inklusive resultat, balansrapport och underhållsplan

 • Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2022/2023 (budget)

 • Revisionsberättelsen

 • Motioner inkomna till styrelsen - 1st

 • Framställan från styrelsen - 2st

Väl mött! Mvh Styrelsen

styrelsen@fagelvikshojden.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.