Årsstämma 2023

Publicerad torsdag 19 okt 2023, 19:31

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmar i Fågelvikshöjdens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: måndag 13 november 2023 kl. 19:00

Plats: Ingarö föreningshus, Stora möteslokalen

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Val av två justeringsmän

 4. Mötets stadgeenliga utlysande

 5. Antal närvarande medlemmar med rösträtt

 6. Styrelsens och revisorernas berättelser

 7. Ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

  1. Framställan: Utöka antalet farthinder

  2. Motion: Ersättning styrelsen

 9. Ersättning till styrelse och revisorer

 10. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 2023/2024 samt fastställande av debiteringslängd

 11. Förslag till vinstdisposition

 12. Val av styrelse, ordförande, ledamot och suppleanter

 13. Val av revisorer och suppleant

 14. Fråga om val av valberedning

 15. Övriga frågor

 16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Till denna kallelse finns bilagor:

Bilagorna finns att tillgå om du loggar in på föreningens hemsida www.fagelvikshojden.se

Glöm inte fullmakt om ni är flera ägare till samma fastighet och endast en av fastighetsägarna deltar vid mötet. Endast en fullmakt utöver den egna medlemsfastigheten är tillåten. Bilaga för fullmakt finns att tillgå om du loggar in på föreningens hemsida och tittar under Dokument.

Bilagor som kan laddas ner för mötet:

 • Information om fullmakter samt ett exempel på fullmakt

 • Årsbokslut med Förvaltningsberättelse inklusive resultat, balansrapport och underhållsplan

 • Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2023/2024 (budget)

 • Revisionsberättelsen

 • Motioner inkomna till styrelsen - 1st

 • Framställan från styrelsen - 1st

Väl mött

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.